Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
 
 

Beiratkozási felhívás -  2020. 


Zalaszántói Kópékuckó Óvoda
8353 Zalaszántó Zrínyi u. 14.
Tel: 83/370-014
30/ 628-8871
E-mail: kopekuckoovoda@gmail.com

VÁLTOZÁS AZ ÓVODAI BEIRATÁSBAN


KEDVES SZÜLŐK!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Azok a gyermekek, akik a Zalaszántói Kópékuckó Óvoda körzetébe tartoznak (Zalaszántó, Vindornyalak), automatikusan felvételre kerülnek.
Ebben az esteben a szülőknek nincs tennivalójuk. A beiratkozáshoz szükséges papírokat a nevelési év kezdetekor kell bemutatni az intézményben.

Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – elektronikus úton, telefonon, postai úton vagy – különösen indokolt esetben – személyesen is jelezze óvodánk felé 2020. április 2- 17-ig.

e-mail: kopekuckoovoda@gmail.com
tel: 06-30/628-8871
postacím: Zalaszántói Kópékuckó Óvoda
                  8353 Zalaszántó Zrínyi u. 14.


A vezető, a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.


                                                                                                              Fekete Zoltánné óvodavezető
 
 
 
 
 

Aktuális információk    - részletesebben      2020. 

 


H I R D E T M É N Y

 

az óvodai felvételről

 

Tisztelt Szülők!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nkt. 8. § (2) bekezdés]

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016.szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.[Nkt. 8. § (1) bekezdés]

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. [Nkt. 49. §. (1) bekezdés]

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. [Rendelet 20. § (2) bekezdés]

A jegyző –az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó –a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8. § (2) bekezdése]

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra [...] meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be a kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. [Rendelet 20. § (2a) bekezdés]

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. [Rendelet 20. § (2) bekezdés]

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás:

·         Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. [Nkt. 49. §. (1) bekezdés]

·         Az óvodai jelentkezéshez az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt szükséges kitölteni, melyet az óvodában be lehet szerezni

·         A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.[Nkt. 72. §. (2) bekezdés]

·         Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet.

·         A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján módosulnak a beíratás szabályai:

 

Azok a gyermekek, akik a Zalaszántói Kópékuckó Óvoda körzetébe tartoznak (Zalaszántó, Vindornyalak), automatikusan felvételre kerülnek.

Ebben az esetben a szülőknek nincs tennivalójuk. A beiratkozáshoz szükséges papírokat a nevelési év kezdetekor kell bemutatni az intézményben.

 

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – elektronikus úton, telefonon, postai úton vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze óvodánk felé 2020. április 2- 17-ig.

e-mail: kopekuckoovoda@gmail.com

tel: 06-30/628-8871

postacím: Zalaszántói Kópékuckó Óvoda 8353 Zalaszántó Zrínyi u. 14.

 

Óvodai felvételhez szükséges okiratok:

 

·         Óvodai felvétel iránti kérelem.

·         A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

·         A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

·         A gyermek TAJ kártyája.

·         Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény másolata.

·         A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét biztosítja.

 

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  általi dokumentumokkal/ lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. [Rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) -b) pont]

 

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával -kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került [Rendelet 20. § (1d) bekezdés].

 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). [Nkt. 49. § (3) bekezdés].

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető [...], vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybe vételét igazoló nyilatkozatot. [Rendelet 20. § (9) bekezdés].

Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása

ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett  bizottság  jogosult  az  életvitelszerűen  körzetben  lakást  családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni.

Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. [Rendelet 20. § (10) bekezdés].

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2020. május 30. napjáig.

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.[Rendelet 20.§ (4) bekezdés].

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított

tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél.[Nkt. 37. §(2) bekezdés]

Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon

belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

 

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. [Nkt. 37. § (3) b) pont, 38. (4) bekezdés)

 

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

 

Az első óvodai foglalkozási nap /a nevelési év első napja: 

2020. szeptember 1.(hétfő)

 

A nevelési év utolsó napja:

2021. augusztus 31. (kedd)

 

Zalaszántó, 2020-03-26

 Fekete Zoltánné
     óvodavezető

 
 
 
 
 
Őszi séta

Kapcsolat

 
 
 
 
 
Zalaszántói Kópékuckó Óvoda
8353 Zalaszántó, Zrínyi u. 14.

Óvodavezető: Fekete Zoltánné

Telefon:
+36 30/628-8871

E-mail:
kopekuckoovoda@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.30-17.00

OM. azonosító:
202426

Szülői Közösség:
Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság

Adószám: 15558798-1-20

Intézményi védőnő: Tatár Melinda

Intézményi orvos: Dr. Ódry Péter

Gyermekvédelmi Szolgálat:
Keszthelyi Család és Gyermekvédelmi Központ, Keszthely, Kisfaludy u. 12.